Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 V súlade s ustanoveniami § 1751 ods. č. 89/2012 Sb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, Eurodone s.r.o. vydáva tieto podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

Eurodone s.r.o.
so sídlom Javorová 1319,
332 02 Starý Plzenec,
ID spoločnosti: 29157030, DIČ: CZ29157030
e-mail: info@gregorynabytek.cz
774935632,

zapísaná v obchodnom registri vedenom krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 27433 (ďalej len „predávajúci“) na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

1.2 Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorý sa nachádza na www.fashionstyle.cz internetovej adrese (ďalej len „e-shop“).

1.3 Ak je kupujúcim spotrebiteľ podľa § 419 89/2012 Sb. vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Zmluvnými podmienkami podľa zákona č. 89/2012 Sb. Ak kupujúci koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojej vlastnej profesie, vzťahy sa riadia týmito podmienkami, ktoré sa neriadia zákonom č. 89/2012 Sb. ustanovenia § 2158 – § 2174.

1.4 Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa dozvedel o úplných podmienkach týchto podmienok, že rozumie všetkým jej ustanoveniam a že s nimi plne súhlasí. Kúpna zmluva a podmienky sú pripravené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku.

1.5 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie týchto Zmluvných podmienok. Kupujúci je viazaný podmienkami, ktoré sú v súčasnosti v platnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci predloží Predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy výberom tovaru z ponuky predávajúceho a jeho následne objednaním (vyplnením objednávkového formulára). Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená v čase prijatia tohto návrhu, t. j. potvrdenie objednávky predávajúcim zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade, že predávajúci takéto potvrdenie nenastane, usudzuje sa, že kúpna zmluva nebola uzatvorená.

2.2 Objednávkový formulár obsahuje najmä označenie tovaru, cenu tovaru, spôsob a cenu prepravy tovaru a priestor na vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho.

2.3 Identifikačné údaje kupujúceho sú najmä jeho meno a priezvisko, ak je to vhodné, meno obchodného mena, miesta bydliska, dátumu narodenia alebo registračného čísla, čísla dph, e-mailovej adresy, kontaktného telefónu alebo adresy doručenia.

2.4 Cena všetkého tovaru ponúkaného v e-shope predávajúceho je uvedená vrátane DPH, ako aj všetkých súvisiacich predajných poplatkov (s výnimkou poštovnej a baliacej ceny, ktorá je uvedená samostatne). Cena tovaru je platná počas jeho uverejnenia v e-shope

2.5 Podmienkou platnosti objednávky je splniť všetky formality objednávkového formulára, vrátane súhlasu so znením týchto Podmienok.

2.6 Kupujúci chápe, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s Kupujúcim pre všetok tovar uvedený v e-shope predávajúceho, t. j. e-shop predávajúceho. že vydanie tovaru v e-shope predávajúceho nie je ponukou na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 1732 obč.

2.7 Všetky skutočnosti uvedené Kupujúcim v objednávke v objednávkovom formulári sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade súhlasu predávajúceho s nimi v prípade jeho nesúhlasu, kúpna zmluva sa považuje za neuzatvorenú. Podobne v prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek žiadosť kupujúceho vyjadrenú v objednávke, predávajúci zašle kupujúcemu nový návrh objednávky so žiadosťou o jeho / jej pripomienky k nej. Kúpna zmluva je uzatvorená v tomto okamihu zaslaním tejto novej objednávky kupujúcemu predávajúcemu a jej následné potvrdenie predávajúcim.

2.8 Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho o telefonické alebo písomné potvrdenie jeho objednávky za okolností hodných protihodnoty pred potvrdením objednávky, a tým uzatvorením kúpnej zmluvy.

2.9 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) znáša samotný kupujúci a tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3. Dodanie tovaru

3.1 Dodanie tovaru nasleduje v lehote 2 – 5 pracovných dní od okamihu prijatia objednávky, ak pri zadávaní objednávky nebol zadaný žiadny iný dátum dodania.

3.2 Pri preberaní tovaru od dopravnej služby, je zákazník povinný skontrolovať obsah zásielky. Všetky reklamácie ohľadom mechanického poškodenia tovaru, budú riešené iba v prípade spísanie reklamačného protokolu, spolu s podpisom zákazníka a doručovateľa zásielky.

3.3 Dodávka tovaru je realizovaná v poradí podľa prichádzajúcich objednávok, do vyčerpania zásob. Pri veľkom počte prichádzajúcich objednávok môžu byť niektoré produkty dodané dodatočnou zásielkou neskôr do 6 – 8 týždňov od dátumu prijatia objednávky.

3.4 Vyhradzujeme si právo na priebežné vykonávanie zmien, a to ako cien tovar z našej ponuky, tak ceny poštovného, pri čom sa tieto zmeny nedotýkajú práv osôb, ktoré podali objednávku už pred uskutočnením týchto zmien.

4. Práva a povinnosti strán

4.1 Uzavretie kúpnej zmluvy vytvára povinnosť predávajúceho odovzdať objednaný tovar kupujúcemu a kupujúcemu zaplatiť dohodnutú cenu za tovar. 4.2 Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar v súlade s kúpnou zmluvou a týmito podmienkami.

4.3 Ak je z dôvodov kupujúceho potrebné dodať tovar inak ako zmluva, predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho všetky náklady spojené s takouto dodávkou.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 V súlade s § 1829 obč. Zák. kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prijatia tovaru.

5.2 Formulár vhodný na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci môže použiť inú metódu na odstúpenie od zmluvy, ale použitie tohto formulára sa dôrazne odporúča.

5.3 Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zašle alebo zašle Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr štrnásť dní po vystúpení od zmluvy, tovar, ktorý od neho prijal. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený, nepoužitý, v pôvodnom stave, za predpokladu, vhodné balenie a naďalej je predajnej-schopný. V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru so stopami opotrebovania presahujúcimi bežnú manipuláciu môže predávajúci požadovať náhradu škody voči kupujúcemu vo výške hodnoty škody alebo opotrebenia, pri ktorej sa výška takejto náhrady môže odpočítať od sumy predajnej ceny, ktorá sa má vrátiť kupujúcemu. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva

5.4 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, peňažné prostriedky za tovar a dopravu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.5 Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.6 Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci prenesie tovar na neho, alebo preukáže, že ho poslal predávajúcemu.

5.7 Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

5.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

5.9 Predávajúci je oprávnený, do doby prevzatia tovaru kupujúcim, odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade okolností znemožňujúcich mu dodania objednaného tovaru kupujúcemu.

6. Platobné podmienky a prevod vlastníckeho práva

6.1 Tovar bude dodaný Kupujúcemu/odovzdaný až po zaplatení plnej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie. Kúpna cena je splatná v čase prevzatia tovaru. V prípade bezhotovostnej platby – platba vopred pred dodaním tovaru na číslo účtu 7004067001, bankový kód 5500.

6.2 Prevod vlastníctva objednaného tovaru z Predávajúceho na Kupujúceho sa uskutočňuje len úplnou úhradou kúpnej ceny, vrátane nákladov na doručenie.

6.3 Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej forme (namiesto písomnej písomnosti) na jeho e-mailovú adresu.

7. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku písomne na našu e-mailovú adresu alebo telefonicky na telefóne. Obchodné číslo +42(0) 774935632, 373545075.

8. Práva na chybné plnenie a záruku na kvalitu

8.1 Práva a povinnosti strán týkajúce sa práv na chybné plnenie sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., konkrétne vo svojich ustanoveniach § 2099 – § 2112

8.2 . V prípade dodania tovaru prepravcom na miesto určené kupujúcim je kupujúci povinný skontrolovať zásielku pri dodaní (napr. počet balení, poškodenie škatule, poškodenie tovaru).

8.3 Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo napraviť vadu dodaním novej položky bez vady alebo dodaním chýbajúceho predmetu, alebo napraviť chybu opravou položky alebo za primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

8.4 Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo napraviť vadu alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Práva vyplývajúce z chybného plnenia vykonáva kupujúci na adresu jeho podniku, v ktorom je možné podať sťažnosť, pokiaľ ide o sortiment predaného tovaru, alebo dokonca v sídle alebo v mieste podnikania. Okamih reklamácie sa považuje za okamih, keď predávajúci dostal reklamovaný tovar od kupujúceho.

8.5 Zaručením kvality sa Predávajúci zaväzuje, že tovar bude vhodný na použitie na svoj obvyklý účel na určité časové obdobie alebo že si zachová svoje obvyklé vlastnosti.

8.6 Záručná doba trvá od okamihu predloženia tovaru Kupujúcemu; ak bola položka odoslaná na základe zmluvy, vedie od dojenia položky na miesto určenia.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu právo zhromažďovať, spracúvať, ukladať a používať údaje poskytnuté Kupujúcim na účely informačných a účtovných systémov predávajúceho a na použitie v marketingových činnostiach predávajúceho s cieľom informovať Kupujúceho o nových produktoch predávajúceho.

9.2 To zahŕňa najmä meno a priezvisko kupujúceho / meno obchodného mena, adresu jeho sídla, dodaciu adresu, dátum narodenia, RČ / IČ, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

9.3 Kupujúci výslovne súhlasí s zaslaním obchodnej komunikácie v zmysle zákona č. 480/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov predávajúcim na adresu svojho e-mailu. 9.4 Kupujúci udeľuje súhlas a povolenie k vyššie uvedenému na dobu neurčitú odo dňa odoslania objednávky.

10.Odosielanie komerčných oznámení a ukladanie súborov cookie

10.1 Kupujúci súhlasí s tým, že pošle informácie týkajúce sa tovaru, služieb alebo obchodnej činnosti Predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí s zaslaním obchodnej komunikácie predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.

10.2 Kupujúci súhlasí s tým, že uloží tzv. cookies na svojom počítači. V prípade, že nákup na webových stránkach môže byť vykonaná a povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy môžu byť splnené, bez uloženia tak-zvané „buy-to-let“ dohody. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci kedykoľvek odvolať súhlas s predchádzajúcou vetou.

11. Konečné opatrenia

11.1 Všetky vzťahy, ktoré sa neriadia týmito Zmluvnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj inými súvisiacimi zákonmi.

11.2 V prípade, že sa zistí, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je nezákonné alebo neplatné, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok.

11.3 Všetky zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim obsiahnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok, s ktorými sú v rozpore.