Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník”) v platném znění společnost  EURODONE s.r.o., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”), jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

EURODONE s.r.o.
se sídlem Javorová 1319
332 02 Starý Plzenec
Česká republika

IČO: 29157030

email: info@gregorynabytek.cz (dále jen „internetový obchod”)
telefon: +420774935632

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzní, oddíl C, vložka 27433, (dále jen prodávající”) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnosti jako spotřebitel nebo fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu v rámci svojí podnikatelské činnosti nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu.

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, . Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené občanským zákoníkem.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, slovenském a polském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce.

1.5 Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.6 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.2 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře nebo prostřednictvím zákaznického účtu, provedl- li předchozí registraci v internetovém obchodě) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy.

2.3 Uvedené údaje v objednávce jsou považovány prodávajícím za správné. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Objednávka zavazující k platbě”. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.

2.4 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu uvedenou kupujícím při objednávce. Přílohou potvrzení o přijetí objednávky jsou tyto obchodní podmínky. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.5 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.6 Pokud kupující objednává matrace, které nejsou skladem, budou doručeny jako extra zásilka přímo z výroby. Na tuto zásilku se výnos, či pomoc s výnosem na místo určené kupujícím (do patra) nevztahují.

2.7 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ,DIČ dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.8 Cena veškerého zboží nabízené na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu.

2.9 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

2.10 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.11 Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. telefonicky či písemně).

2.12 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3. Platební podmínky a dodání zboží

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bankovním převodem na bankovní na účet prodávajícího číslo 7004067001, kód banky 5500,
 • prostřednictvím online platební brány GoPay ,
 • dobírkou (v hotovosti nebo kartou) – dobírka není prodávajícím zpoplatněna,
 • prostřednictvím platební metody PlatímPak.

3.2 Platební metoda PlatímPak:

 • Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 („Banka“).
 • Platební metoda spočívá v uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a případných nákladů na pojištění, dopravu zboží tak, že Banka poskytne kupujícímu pro tento účel na základě Smlouvy o poskytnutí služby PlatímPak odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet prodávajícího.
 • V případě, že kupující využije službu PlatímPak nabízenou prodávajícím a poskytovanou Bankou, je kupující povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny zboží a případných nákladů na pojištění, dopravu zboží uhradit Bance ve lhůtě splatnosti v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
 • Kupující uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
 • Kupující bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Klientů banky, jehož aktuální verze se nachází na www.rb.cz.

3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4 V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

3.5 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky kupujícím. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

3.7 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před doručením zboží.

3.8 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

4. Dodání zboží

4.1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.

4.2 Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Kupující může zvolit následující způsoby dopravy, přičemž cena dopravy je uvedena v internetovém obchodě:

 • Způsob dopravy Kurýr standard
 • Způsob dopravy Kurýr Výnos
 • Způsob dopravy Kurýr Kompletní Výnos
 • osobní odběr v provozovně prodávajícího na adrese K Papírně 176/30, 312 00 Plzeň-Bukovec, Česká republika Plzeň, který není zpoplatněn

4.3 Dopravce zasílá informace ohledně termínu dodání zboží prostřednictvím emailu, v den rozvozu poté zasílá SMS. Zpravidla doručuje dopravce zboží v rozmezí od 9 do 16 hodin.

4.4 Při přebírání zboží od dopravní služby, je zákazník povinen ihned zkontrolovat obsah zásilky. Veškeré reklamace ohledně mechanického poškození zboží, budou řešeny pouze v případě sepsání reklamačního protokolu, spolu s podpisem zákazníka a doručovatele zásilky a poskytnuté fotografie. Sepsání reklamačního protokolu je vždy nezbytné v případě poškození obalu.

4.5 V případě vady vzniklé během přepravy (aniž by byl porušen obal zboží) je nutné nahlásit škodu na reklamace@gregorynabytek.cz do 24 hodin od převzetí zboží (reklamaci prosím zašlete spolu s fotografií poškození zboží a fotografií obalu). Fotografie je nutné zaslat před montáží, aby bylo zřejmé, že k poškození nedošlo montáží či manipulací zákazníkem.

4.6 Lhůta na vyřízení reklamace prodávajícím je 30 dnů. Po doručení nábytku ponechte nábytek 24 hodiny převzít okolní teplotu (nábytek nemontujte). Dřevo přechází ze studeného skladu do teplého obydlí. Z tohoto důvodu je nutné, aby dřevo se nové teplotě přizpůsobilo. Nábytek neponechávejte u teplých radiátorů. Doporučená teplota pro nábytek z masivu je mezi 18 a 23 °C.

4.7 Pokud nebudete montovat nábytek v rozmezí několika dnů po doručení, ponechte ho na paletě tak, jak Vám byl doručen. Nábytek nepokládejte na studenou podlahu (studenou kamennou nebo betonovou podlahu), aby nedošlo k jeho deformaci.

4.8 Dodávka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob. Při velkém množství přicházejících objednávek mohou být některé výrobky dodány další zásilkou v pozdějším termínu do 9 týdnů ode dne obdržení objednávky.

4.9 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.10 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit případné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.11 Prodávající si vyhrazuje právo na průběžné provádění změn, a to jak cen zboží z naší nabídky, tak ceny poštovného, při čemž se tyto změny nedotýkají práv osob, které podaly objednávku již před uskutečněním těchto změn.

4.12 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

4.13 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

5.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy činí 60 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala zboží, nebo

 • poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

6.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.

6.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy dle odst. 6.1 tohoto článku obchodních podmínek. Kupující je povinen vrátit zboží nepoškozené, čisté a nepoužívané a pokud možno v původním obalu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky za zboží a dopravu, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.5 Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.6 Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

6.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

6.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

6.10 Kupující je povinen poskytovat součinnost. Čímž je myšlena zejména komunikace a převzetí zboží. V případě, že kupující neposkytuje součinnost, pak se jedná o závažné porušení kupní smlouvy a prodávající má právo odstoupit od smlouvy.

6.11 V případě, že prodávající kupujícímu poskytne k zasílanému zboží dárek, pozbývá odstoupením od smlouvy dle tohoto článku kupujícím související darovací smlouva účinnosti. Kupující je tam povinen vrátit společně se zbožím i dárek, který mu prodávající zaslal.

6.12 Adresa pro vrácení zboží je EURODONE s.r.o., K Papírně 176/30, 312 00 Plzeň-Bukovec.

7. Stornování objednávky

7.1 Kupující má právo provedenou objednávku stornovat, a to písemně na naší e-mail adresu nebo telefonicky na tel. čísle +420775556581. V případě stornování objednávky ve chvíli, kdy je zboží již na cestě k příjemci, uhradí příjemce veškeré náklady spojené s dopravou.

8. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě, že je kupující spotřebitelem

8.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

8.2 Kupující má právo vytknout vadu, která se na zboží projeví v době pěti (5) let od převzetí. Vytkl-li kupující vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže zboží kupující užívat.

8.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.  Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti, a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nimiž prodávající souhlasil, a
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

8.4 Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Prodávající není vázán výše uvedeným veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi zboží nemohlo mít vliv.

8.5 Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.6 Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

8.7 Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.

8.8 Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

8.9 Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Kupující může požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vady, nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by mělo zboží bez vady.

 • Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
 • prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

8.11 Jestliže zasílá kupující zboží prodávajícímu k opravě, je kupující povinen zajistit, aby zásilka byla řádně zabalena a obalem chráněna tak, aby se při přepravě a další manipulaci nepoškodila.

8.12 Uzná-li prodávající reklamaci zákazníkovi, je povinnosti prodávajícího uhradit účelově vynaložené náklady na dopravu k prodávajícímu.

8.13 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím emailové adresy reklamace@gregorynabytek.cz . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího emailovou zprávu o reklamaci nebo zboží.

8.14 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

8.15 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Záruční doba činí 5 let (místo 2 let stanovených zákonem). Záruka se nevztahuje na poškození zboží vzniklá nad rámec běžného používání.

9. Prohlášení prodávajícího o jakosti zboží

9.1 Odchýlení v barevnosti nábytku do 5 %, způsobené jinou sériovou výrobou, není považováno za důvod k reklamaci. Taktéž minimální barevná odchylka na fotografii je považována za přípustnou a není důvodem k reklamaci. Krása masivního dřeva se skrývá i v drobných nedokonalostech způsobených růstem stromu přes 100 let (suky, trhliny nebo kazy), které mohou být následně zatmeleny. Tyto nedokonalosti jsou naprosto normální a přirozené. Každé dřevo má jinou strukturu a jinou kresbu, proto těžko mohou být nalezeny dva zcela stejné kusy. Z důvodu ponechání konkurenčních cen, na neviditelný místech může být použit materiál 2. třídy. U postelí z tvrdých dřevin (dub, buk) je na středovou lať, podpěrné středové nohy a lišty, na které se pokládá rošt, použit materiál z měkkého dřeva. U komod, skříní, skříněk, stolků, knihoven a vitrín je zadní část a dna šuplíků tvořena sololitovou deskou.

10. Ostatní ustanovení

10.1 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele se nevztahují na osoby, které využívají služeb Internetového obchodu jako podnikatelé. Uvede-li osoba v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují platné právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele. Za podnikatele se, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. Pro účely těchto obchodních podmínek se podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

10.3 Všechna práva k internetovému obchodu prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení internetového obchodu, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat internetový obchod nebo jeho část bez souhlasu prodávajícího.

10.4 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.7 Prodávající ověřuje pravost uživatelských recenzí uveřejněných na internetovém obchodu. Tato opatření spočívají v tom, že prodávající veškeré uživatelské recenze uveřejněné na internetovém obchodu kontroluje a prověřuje, zda byla recenze udělena osobou, která si u něj zboží zakoupila. V případě, že má prodávající podezření, že uživatelská recenze je falešná, tuto recenzi z internetového obchodu odstraní.

10.8 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11. Doručování

11.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

11.2 Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

12. Osobní údaje

12.1 Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

13. Mimosoudní řešení sporů

13.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

13.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

14. Zvláštní ujednání týkající se smluv s podnikateli

14.1 Osoby, které nakupují na firmu s uvedením platného identifikačního čísla osoby (IČO), v rámci své podnikatelské činnosti, se souhlasem těchto obchodních podmínek berou na vědomí, že na koupi se nevztahují jakákoliv zákonná ustanovení o ochraně spotřebitele (zejm. kupující nemůže odstoupit od smlouvy ve lhůtě 60 dnů v souladu s článkem 6. obchodních podmínek).

14.2 Při převzetí zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat a v případě nalezení vady, okamžitě uplatnit reklamaci. Prodávající odpovídá pouze za vady, které byly předmětem zboží do okamžiku převzetí kupujícím. Záruka za jakost je stanovena na 3 měsíce. Záruka se nevztahuje na poškození zboží vzniklá nad rámec běžného používání.

14.3 Práva z vadného plnění z kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který je podnikatelem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Podnikatel je povinen vadu zboží vytknout bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak prodávající práva z vadného plnění nepřizná. Podnikatel může vytknout vadu, která se projeví na zboží do 3 měsíců od jeho převzetí.

14.4 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

14.5 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně a bez vad. Prodávající může v ojedinělých případech odstoupení od smlouvy kupujícího akceptovat, ovšem pouze dle volného uvážení prodávajícího a ohledně nepoškozeného a nepoužitého zboží v neporušeném a nepoškozeném obalu, ve kterém bylo dodáno. Při prodávajícím uznaném odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena pouze kupní cena zboží a prodávající kupujícímu nevrací ani nehradí dopravné.

14.6 Odstoupení od smlouvy je možné doručit bez zbytečného odkladu písemně nebo e-mailem. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy e-mailem je oznámení o odstoupení doručeno okamžikem doručení do e-mailové schránky druhé smluvní strany.

14.7 Nelze měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu. Změnit údaje je možné pouze pokud zboží ještě nebylo převzato a zaplaceno.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 04. 2024.