Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) v platném znění vydává společnost Eurodone s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

EURODONE s. r. o.
Provozovna
K Papírně 176/30
312 00 Plzeň-Bukovec
Česká republika

IČ: 29157030,
email: info@gregorynabytek.cz
+420774935632

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzní, oddíl C, vložka 27433, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická osoba nebo právnická osoba která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.gregorynabytek.cz (dále jen e-shop).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém  a slovenském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

1.6 Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím České obchodní inspekce.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Pokud kupující objednává matrace, které nejsou skladem, budou doručeny jako extra zásilka přímo z výroby. Na tuto zásilku se výnos, či pomoc s výnosem nevztahují.

2.4 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ,DIČ dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.5 Cena veškerého zboží nabízené na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu.

2.6 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.7 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč.

2.8 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.9 Platbu za zboží je možné uhradit předem prostřednictvím bankovního převodu nebo GoPay nebo na dobírku (v hotovosti nebo kartou). Dobírka není prodávajícím zpoplatněna. Dále prodávající nabízí možnost odložené platby PlatímPak.

2.10 Platební metoda PlatímPak:

  • Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 („Banka“).
  • Platební metoda spočívá v uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a případných nákladů na pojištění, dopravu zboží tak, že Banka poskytne kupujícímu pro tento účel na základě Smlouvy o poskytnutí služby PlatímPak odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet prodávajícího.
  • V případě, že kupující využije službu PlatímPak nabízenou prodávajícím a poskytovanou Bankou, je kupující povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny zboží a případných nákladů na pojištění, dopravu zboží uhradit Bance ve lhůtě splatnosti v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
  • Kupující uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
  • Kupující bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Klientů banky, jehož aktuální verze se nachází na www.rb.cz.

2.11 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

2.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Dodání zboží

3.1 Dodávka zboží následuje v termínu 2 – 7 pracovních dnů od momentu obdržení objednávky, pokud při podání objednávky nebyl uveden jiný termín plnění. Dopravní služba prostřednictvím mailu zasílá informaci ohledně termínu dodání zboží, v den rozvozu poté zasílá SMS. Zpravidla doručuje dopravce zboží v rozmezí od 9 do 16 hodin.

3.2 Při přebírání zboží od dopravní služby, je zákazník povinen ihned zkontrolovat obsah zásilky. Veškeré reklamace ohledně mechanického poškození zboží, budou řešeny pouze v případě sepsání reklamačního protokolu, spolu s podpisem zákazníka a doručovatele zásilky a poskytnuté fotografie. Sepsání reklamačního protokolu je vždy nezbytné v případě poškození obalu. V případě skryté vady během přepravy (bez porušeného obalu) je nutné nahlásit škodu na reklamace@gregorynabytek.cz do 24 hodin od převzetí zboží (reklamaci prosím zašlete spolu s fotografií poškození zboží a fotografií obalu). Fotografie je nutné zaslat před montáží, aby bylo zřejmé, že k poškození nedošlo montáží či manipulací zákazníkem. Při překročení dané lhůty nebude reklamace zboží uznána. Lhůta na vyřízení reklamace prodejcem je 30 dnů. Po doručení nábytku ponechte nábytek 24 hodiny převzít okolní teplotu (nábytek nemontujte). Dřevo přechází ze studeného skladu do teplého obydlí. Z tohoto důvodu je nutné, aby dřevo se nové teplotě přizpůsobilo. Nábytek neponechávejte u teplých radiátorů. Doporučená teplota pro nábytek z masivu je mezi 18 a 23 °C. Pokud nebudete montovat nábytek ihned po doručení, ponechte ho na paletě tak, jak Vám byl doručen. Nábytek nepokládejte na studenou podlahu (studenou kamennou nebo betonovou podlahu), aby nedošlo k jeho deformaci.

3.3 Dodávka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob. Při velkém množství přicházejících objednávek mohou být některé výrobky dodány další zásilkou v pozdějším termínu do 9 týdnů ode dne obdržení objednávky.

3.4 Vyhrazujeme si právo na průběžné provádění změn, a to jak cen zboží z naší nabídky, tak ceny poštovného, při čemž se tyto změny nedotýkají práv osob, které podaly objednávku již před uskutečněním těchto změn.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

4.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

4.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má spotřebitel (fyzická osoba) právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Náš obchod danou lhůtu prodloužil na 60 dnů. Lhůta 14 dnů zůstává pro zboží vyrobené na míru a zboží z reklamačního řízení (nový vyměněný kus).

5.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena.

5.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující je povinen vrátit zboží nepoškozené a nepoužívané. V případě vrácení poškozeného zboží, zboží v jiném než původním obalu nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může prodávající uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

5.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky za zboží a dopravu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.5 Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6 Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

5.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5.10 Kupující je povinen poskytovat součinnost. Čímž je myšlena zejména komunikace a převzetí zboží. V případě, že kupující neposkytuje součinnost, pak se jedná o závažné porušení kupní smlouvy a prodávající má právo odstoupit od smlouvy. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny částku vynaloženou na uvedení zboží do původního stavu.

6. Podmínky nákupu zboží na IČO

6.1 Osoby, které nakupují na firmu s uvedením platného identifikačního čísla osoby (IČO), v rámci své podnikatelské činnosti, se souhlasem těchto obchodních podmínek berou na vědomí, že na koupi se nevztahují jakákoliv zákonná ustanovení o ochraně spotřebitele (kupující dle zákona nemůže odstoupit od smlouvy ve lhůtě 60 dnů).

6.2 Při převzetí zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat a v případě nalezení vady, okamžitě uplatnit reklamaci. Prodávající odpovídá pouze za vady, které byly předmětem zboží do okamžiku převzetí kupujícím. Záruka za jakost je stanovena na 3 měsíce. Záruka se nevztahuje na poškození zboží vzniklá nad rámec běžného používání.

6.3 V případě jednostranného odstoupení od smlouvy kupujícím, kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady, které v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly.

6.4 Nelze měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu. Změnit údaje je možné pouze pokud zboží ještě nebylo převzato a zaplaceno.

7. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

7.1 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby- platba předem před doručením zboží na účet číslo 7004067001, kód banky 5500.

7.2 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

7.3 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

8. Stornování objednávky

Kupující má právo provedenou objednávku stornovat, a to písemně na naší e-mail adresu  nebo telefonicky na tel. čísle +42(0) 774935632. V případě stornování objednávky ve chvíli, kdy je zboží již na cestě k příjemci, uhradí příjemce veškeré náklady spojené s dopravou.

9. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 – § 2112, pokud není zejména v těchto obchodních podmínkách ujednáno či stanoveno výslovně jinak.

9.2 . V případě doručování zboží prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím je kupující povinen při dodání zboží zásilku ihned překontrolovat (např.  jméno, poškození krabice, poškození zboží).

9.3 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Jestliže zasílá kupující zboží prodejci k opravě, je kupující povinen zajistit, aby zásilka byla řádně zabalena a obalem chráněna tak, aby se při přepravě a další manipulaci nepoškodila. Uzná-li se reklamace zákazníkovi, je povinnosti prodejce uhradit účelově vynaložené náklady na dopravu k prodejci. Pokud prodávající není schopen věc opravit, má kupující právo na dodání nové věci bez vady. Není-li možné ze strany prodejce nábytek opravit nebo novou věc poskytnout, může prodávající a i kupující od smlouvy odstoupit.

9.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.5 Odchýlení v barevnosti nábytku do 5 %, způsobené jinou sériovou výrobou, není považováno za důvod k reklamaci. Taktéž minimální barevná odchylka na fotografii je považována za přípustnou a není důvodem k reklamaci. Krása masivního dřeva se skrývá i v drobných nedokonalostech způsobených růstem stromu přes 100 let (suky, trhliny nebo kazy), které mohou být následně zatmeleny. Tyto nedokonalosti jsou naprosto normální a přirozené. Každé dřevo má jinou strukturu a jinou kresbu, proto těžko mohou být nalezeny dva zcela stejné kusy. Z důvodu ponechání konkurenčních cen, na neviditelný místech může být použit materiál 2. třídy. U postelí z tvrdých dřevin (dub, buk) je na středovou lať, podpěrné středové nohy a lišty, na které se pokládá rošt, použit materiál z měkkého dřeva. U komod, skříní, skříněk, stolků, knihoven a vitrín je zadní část a dna šuplíků tvořena sololitovou deskou. 

9.6 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím mailové adresy reklamace@gregorynabytek.cz . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího emailovou reklamaci nebo zboží.

9.7 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

9.8 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Záruční doba činí 5 let (místo 2 let stanovených zákonem). Záruka se nevztahuje na poškození zboží vzniklá nad rámec běžného používání.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

10.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

10.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

10.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

11.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Závěrečná ujednání

12.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy platnými na území České republiky.

12.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

12.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, se kterými by byly v rozporu.